دیدار شهردار خسروشاه با مدیر موسسه فروغ امید حیات

دیدار شهردار خسروشاه با مدیر موسسه فروغ امید حیات
دیدار شهردار خسروشاه مهندس کریمیان بامدیریت موسسه CBR فروغ امید حیات خسروشاه
۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 84

ارسال نظر