تقدیر مدیرعامل نیروگاه حرارتی تبریز از شهردار خسروشاه؛

تقدیر مدیرعامل نیروگاه حرارتی تبریز از شهردار خسروشاه؛
مهندس نیاپاک مدیر عامل نیروگاه حرارتی تبریز صبح دوشنبه با حضور د شهرداری خسروشاه از مهندس کریمیان شهردار خسروشاه تقدیر کرد.

نیاپاک دلیل این تقدیر را تعامل و همکاری سازنده این مجموعه با نیروگاه حرارتی تبریز عنوان نمود.

گفتنی است کریمیان شهردار خسروشاه در ابتدای تصدی این مسئولیت، یکی از برنامه های اساسی خود را تعامل اثربخش با سایر نهادها و سازمان ها دانسته بود.
 
۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 50

ارسال نظر